Scroll Top

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Preambula

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) platia pre poskytnutie služby genetickej analýzy, bližšie špecifikovanej na internetovej stránke poskytovateľa (ďalej len ,,služba“), za predpokladu, že klient je spotrebiteľom. Tieto VZP sa považujú za neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a klientom – spotrebiteľom prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke poskytovateľa www.dna4fit.sk a tiež na internetovej stránke pre registráciu odberového kitu www.my.dna4fit.com. V prípade, ak si zmluvné strany v zmluve dojednali odchylnú úpravu niektorých práv alebo povinností, dané dojednanie má prednosť pred znením týchto VZP. Klient uznáva tieto VZP za záväzné pre všetky plnenia, ktoré sa majú uskutočniť na základe zmluvy, ktorej sú súčasťou, pričom sa  vzdáva použitia vlastných všeobecných zmluvných podmienok.

Poskytovateľom je spoločnosť APROCON s.r.o., so sídlom Landererova 1, 811 09 Bratislava, IČO 36 704 407, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:43306/B. Kontaktné údaje poskytovateľa sú nasledovné:

 • e-mail: support@dna4fit.sk
 • telefónne číslo: 0904 590 590
 • adresa pre uplatnenie reklamácie je totožná s adresou sídla poskytovateľa.

Poskytovateľ zdôrazňuje skutočnosť, že služba, ktorú dodáva, nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale má len informatívny charakter. Napriek skutočnosti, že poskytovateľ vyvíja všetku snahu, ktorú od neho možno spravodlivo očakávať, neposkytuje záruku presnosti alebo úplnosti výsledkov genetickej analýzy, nakoľko stav vedeckého poznania v danej oblasti sa neustále vyvíja. Akékoľvek rozhodnutie osobnej povahy alebo rozhodnutie týkajúce sa jeho zdravotného stavu by preto klient mal konzultovať s odborníkom s príslušnou kvalifikáciou, najmä s lekárom a nemal by sa spoliehať výlučne na výsledky genetickej analýzy.

V určitých osobitných prípadoch nie je objektívne možné vykonať všetky analýzy, ktoré majú byť súčasťou poskytnutej služby. Z technických či biologických dôvodov nie je vždy možné získať pri špecifických analyzovaných lokusoch DNA jednoznačné informácie. Inak povedané, detekovaný signál môže mať tak nízku kvalitu, že nie je možné s úplnou istotou potvrdiť, že sa jedná o správny výsledok. Poskytovateľ v záujme zaistenia vysokej kvality, vedeckej presnosti a správnosti výsledkov analýzy nemôže následne daný výsledok interpretovať. V rámci záverečnej správy preto môžu niektoré parciálne výsledky absentovať. V prípade, ak budú v rámci záverečnej správy chýbať maximálne dva parciálne výsledky analýzy, služba sa považuje za poskytnutú bez vád.

 

I.

Registrácia

 1. Poskytovateľ nepodmieňuje dodanie služby povinnosťou klienta vytvoriť si na internetovej stránke poskytovateľa užívateľské konto. Ak si však klient túto možnosť zvolí, v rámci procesu registrácie je povinný vyplniť všetky požadované údaje a v prípade zmeny ich bezodkladne aktualizovať. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu alebo ujmu, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením danej povinnosti zo strany klienta.

 

II.

Prístup do užívateľského konta

 1. Registrovaný klient je povinný zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov do jeho užívateľského konta na internetovej stránke poskytovateľa. V prípade, ak klient zistí, že prístup k prihlasovacím údajom do jeho užívateľského konta získala tretia osoba, je povinný na túto skutočnosť poskytovateľa bezodkladne upozorniť, pričom poskytovateľ následne vykoná opatrenia za účelom obmedzenia prístupu neoprávneným osobám. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorá klientovi vznikla v súvislosti s porušením vyššie uvedených povinností klienta.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje podniknúť opatrenia na zabezpečenie funkčnosti a dostupnosti svojej internetovej stránky, vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečenia údržby hardwarového a softwarového vybavenia však nie je v jeho schopnostiach zabezpečiť nepretržitý prístup. Používateľ taktiež nezodpovedá za technické problémy, ktoré boli spôsobené konaním tretích osôb, ktoré nemohol ovplyvniť.
 3. V prípade, ak poskytovateľ nadobudne dôvodné podozrenie, že prístup k užívateľskému kontu klienta získala tretia osoba, je oprávnený vykonať nevyhnutné opatrenia za účelom obmedzenia jeho zneužitia a to vrátane jeho dočasnej alebo úplnej deaktivácie.

 

III.

Uzatvorenie zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je odplatné dodanie služby za cenu a podmienok, uvedených v objednávke, ktorú zasiela klient poskytovateľovi vo forme vyplneného formulára prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa (ďalej len „objednávka”). Hlavná charakteristika služby je uvedená na internetovej stránke poskytovateľa. Pre vylúčenie pochybností, objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy. Platobné podmienky, dodacie podmienky a orientačná lehota dodania služby sú klientovi dostupné na internetovej stránke poskytovateľa.
 2. Klient si pri vytvorení objednávky zvolí druh služby, jej množstvo, spôsob platby a spôsob a adresu doručenia. V prípade, ak nemá registrované používateľské konto, je povinný vyplniť i osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dodanie služby. Následne sa mu zobrazí sumár objednávky. Pred odoslaním objednávky je klient povinný skontrolovať jej obsah a správnosť vyplnených údajov. Až do okamihu odoslania objednávky je klient oprávnený ju upravovať alebo zrušiť. Klient je pred odoslaním objednávky upozornený, že v prípade, ak ju odošle, vzniká mu povinnosť zaplatiť cenu služby.
 3. Pred odoslaním objednávky je klient povinný potvrdiť, že sa oboznámil s týmito VZP, a taktiež je povinný udeliť výslovný súhlas so spracovaním osobitnej kategórie svojich osobných údajov za účelom poskytnutia služby. V prípade, ak klient súhlasy podľa predchádzajúcej vety neudelí, nebude môcť pokračovať v procese objednávky.
 4. Klient objednávku odošle kliknutím na tlačidlo Odoslať objednávku s povinnosťou platby. Odoslanou objednávkou je klient viazaný.
 5. Po tom, ako klient objednávku odošle, bude na jeho e-mailovú adresu zaslaná automaticky generovaná správa o prijatí objednávky poskytovateľom, ktorá však nepredstavuje akceptáciu objednávky. Prílohou správy o prijatí objednávky budú tieto VZP a reklamačný poriadok.
 6. Akceptácia objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu klienta vo forme samostatnej správy, v rámci ktorej bude uvedený najmä názov a špecifikácia služby, ktorá je predmetom zmluvy, údaj o jej cene a o odhadovanom čase dodania, dodacia adresa a údaje o cene a podmienkach prepravy. Okamihom, keď sa akceptácia objednávky dostane do sféry dispozície klienta, dochádza k uzatvoreniu zmluvy.
 7. Klient je oprávnený zrušiť zaslanú objednávku len do okamihu, kým mu nebude doručená akceptácia objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu adresovaného poskytovateľovi. Kontaktné údaje poskytovateľa sú špecifikované vyššie.
 8. V prípade, ak poskytovateľ nie je schopný dodať klientovi objednanú službu, prípadne nie je schopný dodržať dojednané podmienky jej dodania, bezodkladne o tom klienta e-mailom informuje a ak je to možné, poskytne mu náhradnú ponuku. V prípade, ak klient túto náhradnú ponuku akceptuje, má sa za to, že medzi stranami došlo k dohode o novácií pôvodného záväzku, teda k nahradeniu pôvodnej zmluvy novou.
 9. V prípade, ak klient náhradnú ponuku podľa predchádzajúceho bodu neakceptuje, je oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade, ak klient možnosť odstúpenia od zmluvy využije, poskytovateľ mu vráti zaplatenú časť ceny služby a náhradu za zaplatené vedľajšie služby a plnenia v lehote 14 dní od okamihu odstúpenia od zmluvy, a to na jeho bankový účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nedodať objednanú službu a odstúpiť od zmluvy v prípade, ak došlo ku zjavnej technickej chybe na strane poskytovateľa pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania. V takomto prípade sa primerane postupuje podľa bodov 8 a 9 tohto článku.

 

IV

Cena služby a platobné podmienky

 1. Cena služby je vo vzťahu ku konkrétnej službe uvedená na stránke poskytovateľa, a to vrátane dane z pridanej hodnoty v zmysle platných a účinných právnych predpisov, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, pokiaľ v týchto VZP nie je uvedené inak.
 2. Spôsoby úhrady ceny služby vrátane prípadných nákladov spojených s danou platobnou metódou budú uvedené v rámci procesu objednávky.
 3. Klient má nárok na poskytnutie služby za cenu, ktorá bola v dobe odoslania objednávky uvedená na internetovej stránke poskytovateľa, s výnimkou uvedenou v článku III bod 10 týchto VZP. Cena služby, ktorá bola dohodnutá v zmluve, je uvedená v akceptácii objednávky.
 4. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré klient používa.
 5. Povinnosťou klienta je zaplatiť poskytovateľovi cenu služby dohodnutým spôsobom a v dohodnutej lehote podľa zmluvy, najneskôr však pri doručení sady na odber biologického materiálu v prípade, ak si klient pri vytváraní objednávky vybral možnosť platby dobierkou. . Pri platbe prostredníctvom bezhotovostného prevodu na účet poskytovateľa sa cena služby považuje za zapletenú okamihom jej pripísania na účet poskytovateľa. Daňový doklad bude klientovi doručený elektronicky, zaslaním na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 6. Klient je povinný prevziať objednanú Sadu na odber biologického materiálu a je povinný umožniť jej doručenie najmä tým, že bude mať na adrese, ktorú uviedol pri objednávke a/alebo pri registrácií riadne uvedené svoje osobné údaje významné pre doručenie zásielky a v čase doručovania sa bude nachádzať na danej adrese.
 7. Klient je povinný prevziať objednanú Sadu na odber biologického materiálu a je povinný umožniť jej doručenie najmä tým, že bude mať na adrese, ktorú uviedol pri objednávke a/alebo pri registrácií riadne uvedené svoje osobné údaje významné pre doručenie zásielky a v čase doručovania sa bude nachádzať na danej adrese.
 8. V prípade, že vedľajšie služby a plnenia (napr. náklady na dopravu, balenie a pod.) nie sú považované za súčasť ceny služby, klient bude na túto skutočnosť a na ich výšku upozornený pred odoslaním objednávky poskytovateľovi.
 9. V prípade, ak bude z dôvodu na strane klienta nevyhnutné opakovať doručenie sady pre odber biologického materiálu alebo listinnej podoby výsledkov genetickej analýzy, účelne vynaložené náklady opakovaného doručenia znáša klient.

 

V

Poskytnutie služby

 1. Po objednávke služby bude klientovi náhodným spôsobom vygenerovaný osobitný bezvýznamový identifikátor, ktorý bude slúžiť na anonymizáciu údajov klienta pri poskytovaní služby.
 2. Klientovi bude na základe uzatvorenej zmluvy doručená sada určená na odber jeho biologického materiálu prostredníctvom steru slín z ústnej dutiny. Poskytovateľ je povinný dodať klientovi sadu na ober biologického materiálu a zabezpečiť jeho prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 3. Predmetná sada bude obsahovať presnú špecifikáciu správneho postupu za účelom odberu využiteľného biologického materiálu a jeho zaslania na analýzu v slovenskom jazyku (ďalej len „návod na použitie“). Klient je povinný postupovať v súlade s návodom na použitie, v opačnom prípade poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu poskytovanej služby.
 4. Po odbere biologického materiálu je klient povinný v súlade s návodom na použitie vzorku v zmysle priložených pokynov označiť a zabaliť do priloženej obálky a zaslať na adresu, ktorá je uvedená v návode na použitie. Klient je oprávnený zaslať za účelom analýzy výlučne svoj biologický materiál. Nakoľko genetická analýza a zaslanie jej výsledkov prebiehajú bez priradenia identity klienta, poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť pre prípad porušenia tejto povinnosti zo strany klienta.
 5. Klient je následne povinný zaregistrovať sa na internetovej stránke my.dna4fit.com. Registračný proces sa dá uskutočniť len prostredníctvom čiarového kódu a bezpečnostného kódu vašej súpravy na odber vzorky (kitu).
 6. Výsledky analýzy, ktoré sú predmetom poskytnutej služby, budú klientovi doručené v tlačenej podobe na adresu, ktorú uviedol pri objednávke a v prípade, ak sa zaregistroval, i v elektronickej podobe do jeho užívateľského konta na internetovej stránke poskytovateľa.
 7. Poskytovateľ klienta upozorňuje, že záverečná správa o výsledkoch genetickej analýzy je autorským dielom. Klient je oprávnený sa s ňou oboznámiť, uložiť si elektronickú kópiu na vlastné zariadenie a vyhotoviť si z elektronickej verzie jedno vyhovenie v papierovej podobe pre vlastnú potrebu. Nie je však oprávnený vykonávať žiadne iné práva prislúchajúce autorovi, najmä vyhotovovať jeho ďalšie rozmnoženiny, spracúvať ho alebo verejne rozširovať. Klientovi objednaním služby nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov poskytovateľa alebo tretích osôb.
 8. Biologický materiál klienta bude po vykonaní analýzy bezodkladne zničený.

 

VI

Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Klient je v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený od uzavretej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, a to v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia.
 2. Nakoľko v zmysle zmluvy sa má služba začať poskytovať pred uplynutím lehoty na odstúpenie, klient pred odoslaním objednávky výslovne potvrdil, že poskytovanie služby začalo s jeho súhlasom a zároveň vyhlásil, že bol poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Za úplné poskytnutie služby sa považuje dodanie výsledkov genetickej analýzy v rozsahu podľa objednávky do užívateľského konta klienta.
 3. Klient môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku u poskytovateľa v listinnej podobe doručenej na adresu sídla poskytovateľa alebo e-mailom zaslaným na adresu: support@dna4fit.sk. Klient môže použiť formulárna odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 1 tohto článku. V prípade, ak klient oznámenie o odstúpení od zmluvy zaslal poskytovateľovi elektronicky, poskytovateľ mu bezodkladne po prijatí odstúpenia od zmluvy zašle e-malom potvrdenie o prijatí tohto oznámenia.
 4. Poskytovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti klientovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. V prípade, ak si klient zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný poskytovateľom, poskytovateľ nie je povinný vrátiť klientovi dodatočné náklady, ktoré predstavujú rozdiel v cene dopravy. Vrátenie platby bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký klient použil pri platbe, okrem prípadu platby formou dobierky, kedy je klient povinný oznámiť poskytovateľovi číslo bankového účtu, na ktorý poskytovateľ vráti klientovi platbu.
 5. Po odstúpení od zmluvy je klient v lehote 14 dní povinný poskytovateľovi na adresu jeho sídla vrátiť nerozbalenú a nepoškodenú sadu na odber biologického materiálu (pokiaľ mu bola do doby odstúpenia poskytovateľom doručená). Náklady na jej vrátenie znáša klient.
 6. Sada na odber biologického materiálu nemôže byť klientom zaslaná poskytovateľovi na dobierku, ani iným spôsobom vyžadujúcim od poskytovateľa povinnosť úhrady pred prevzatím, takáto zásielka nebude poskytovateľom prevzatá a doručenie bude neúčinné z dôvodov na strane klienta, ktorý je povinný vrátiť zásielku formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
 7. V prípade, ak klient nemôže splniť povinnosť vrátiť nerozbalenú a nepoužitú sadu na odber biologického materiálu poskytovateľovi a pred odoslaním objednávky poskytovateľovi udelil súhlas podľa bodu 2 tohto článku, je povinný mu uhradiť jej hodnotu.
 8. V prípade, ak pred odstúpením klienta od zmluvy poskytovateľ prostredníctvom ním poverených osôb začal vykonávať genetickú analýzu a klient pred odoslaním objednávky poskytovateľovi udelil súhlas podľa bodu 2 tohto článku, klient je povinný uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 VII

Zodpovednosť za vady a jej uplatnenie

 1. Zodpovednosť poskytovateľa za vady dodanej služby, postup v prípade uplatnenia nároku zo zodpovednosti a špecifikácia nárokov klienta sú upravené samostatne v Reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený na stránke poskytovateľa.

 VIII

Ochrana osobných údajov

 1. Zásady ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v samostatnom dokumente, zverejnenom na internetovej stránke poskytovateľa.

IX

Alternatívne riešenie sporov

 1. V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má klient právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu. Ak na danú žiadosť odpovedal poskytovateľ zamietavo alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Klient má právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Príkladom takéhoto subjektu je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo@soi.sk. Internetová adresa je: https://www.soi.sk/.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Platforma alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, je dostupná na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 4. Prípadné sťažnosti alebo podnety je klient oprávnený adresovať poskytovateľovi písomne alebo e-mailom na jeho adresu alebo e-mailovú adresu uvedenú v týchto VZP. 

X

Orgány dozoru

 1. Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

XI

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody a právne relevantné úkony zmluvných strán musia byť vykonané v písomnej forme. Pre vylúčenie pochybností sa doručenie emailovej správy na emailovú adresu zmluvnej strany uvedenú v objednávke alebo pri registrácii užívateľského konta považuje za riadne doručenie v písomnej forme v súlade s týmto ustanovením VZP.
 2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Klient nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 3. Jednotlivé ustanovenia týchto VZP sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí. Ak by bolo niektoré ustanovenie týchto VZP neúčinné, zostáva tým účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá.
 4. Tieto VZP, zmluva a vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo zo zmluvou súvisiace sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené v týchto VZP alebo v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 5. Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie týchto VZP, zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam alebo obsah ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VZP alebo zmluvy. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 6. Všetky spory vyplývajúce z VZP alebo z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi budú riešené predovšetkým dohodou a vzájomnými rokovaniami za účelom dosiahnutia dohody o prípadných sporoch. Tieto rokovania musia byť vedené v dobrej viere a s cieľom zachovania účelu sledovaného týmito VZP. V prípade, ak túto dohodu nebude možné dosiahnuť, na rozhodovanie sporov je daná právomoc všeobecných súdov Slovenskej republiky.
 7. Klient pred odoslaním objednávky potvrdil, že sa s týmito VZP podrobne oboznámil, ich obsahu porozumel a bez výhrad s nimi súhlasí.
 8. Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2020

🎁DIEŤA ZADARMO, VSTUPNÁ KONZULTÁCIA LEN ZA 49€

alebo

zľava až do 600€ len pre Vás !

Prihláste sa a získajte prístup k
exkluzívnej ponuke.

Dieťa zadarmo platí pri kúpe SYSTÉMU FAMILY SPORT alebo FAMILY LIFE.

Nákupný košík
Close
Cart
 • No products in the cart.
Nákupný košík je prázdny
Pred pokračovaním k pokladni pridajte nejaké produkty do nákupného košíka.
Prezrite si naše kategórie a objavte novinky a špeciálne ponuky.