Scroll Top

GDPR

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ktoré sa týkajú spracovávania Vašich osobných údajov. Údaje, vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) a v súlade a zákona so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste v pozícii dotknutej osoby.

Identifikácia prevádzkovateľa

Spoločnosť APROCON s.r.o., so sídlom: Landererova 1, 811 09 Bratislava, IČO: 36 704 407, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43306/B   

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. 0904 590 590, e- mail: support@dna4fit.sk

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

 

 

 1. Odkiaľ a aké Vaše osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od Vás, napríklad pri vyplnení kontaktného formulára na internetovej stránke prevádzkovateľa www.dna4fit.com, pri registrácii užívateľského konta alebo pri uzatvorení zmluvy a tiež na internetovej stránke pre registráciu odberového kitu www.my.dna4fit.com,.

 

Aké osobné údaje od Vás získavame?

 

 • Informácie o účte
 • Vaše meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Heslo, ktoré zadáte pri vytvorení účtu
 • Vaša fakturačná a dodacia adresa (adresy) v prípade nákupu

 

 • Informácie o aktivovaní zostavy DNA

Pri aktivácii zostavy DNA zhromažďujeme:

 • Kód súpravy na testovanie DNA
 • Meno, priezvisko
 • Adresa
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 • Pohlavie
 • Rok narodenia
 • Výška
 • Hmotnosť
 • Genetické informácie

DNA získavame z Vašich slín potom, ako nám ich pošlete v skúmavke dodanej so súpravou na testovanie DNA.

Vašu DNA prevedieme na strojovo čitateľný kód („údaje o DNA“), ktorý sa používa na poskytovanie Vašich genetických informácií.

Poznámka ohľadom vašich slín a DNA: Potom, ako náš partner vygeneruje údaje o DNA, DNA a sliny (ďalej len ako „biologické vzorky“) uložené u tohto partnera sa zničia po uplynutí lehoty 90 dní. 

 

 • Ďalšie informácie o užívateľovi

Informácie, ktoré nám poskytnete pri odpovedi na e-mailový prieskum alebo internetové dotazníky ponúkané v rámci našich služieb.

 

 • Vaša komunikácia

Informácie, ktoré nám poskytnete v rámci Vašej komunikácie s nami.

 

 • Súťaže a propagácia

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri Vašej dobrovoľnej účasti na súťažiach a mimoriadnych propagačných akciách usporiadaných v rámci služieb.

 

Aké informácie zhromažďujeme pri používaní našich služieb?

 

 • Informácie o počítači a mobilných zariadeniach

Informácie o tom, akým spôsobom získavate prístup k našim službám, definované v pravidlách pre používanie súborov cookies.

 

 • Informácie získané pomocou súborov cookies a iných technológií

Súbory cookies a podobné technológie popísané v pravidlách pre používanie súborov cookies. Ak chcete získať ďalšie informácie o našich postupoch a možnostiach ich riadenia, prečítajte si naše pravidlá pre používanie súborov cookies.

 

 • Informácie zdieľané prostredníctvom nástrojov sociálnych médií

Ak sa zapojíte do interakcie so službami prostredníctvom sociálnych médií, napr. použitím odkazov „Like“, alebo „Sledujte nás“ na stránky ako sú Facebook, Twitter, Instagram a YouTube, budeme zaznamenávať tieto interakcie a zhromažďovať informácie, ktoré nám tieto služby poskytnú. Vaše interakcie s týmito prvkami sa riadia vyhlásením o ochrane súkromia príslušnej tretej strany.

 

 • Informácie o Vašom používaní služieb

Informácie o Vašom používaní služieb, napríklad kedy pristupujete k svojmu profilu a súvisiacim službám. 

 

 1. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?
 2. a) Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, prípadne je nevyhnutné na to, aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
  • na účel registrácie Vášho používateľského konta na našej webovej stránke dna4fit.com a webovej stránke pre registráciu odberového kitu www.my.dna4fit.com

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy) a tiež je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

  • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi, j. na účel dodania služieb na základe zmluvy uzatvorenej s Vami ako zákazníkom, vrátane evidencie existujúcich zmluvných vzťahov (zmlúv, objednávok) so zákazníkmi

Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením záväzkov prevádzkovateľa zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim zákazníkom uzatvorili, ako aj administratívne úkony spojené s uzatvorenou zmluvou, napr. sledovanie dohodnutých termínov. Zároveň, v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodávku našich služieb si vedieme evidenciu existujúcich zmlúv so zákazníkmi.

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

 

 1. b) Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
  • na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov nachádzajúcich sa v elektronickej forme v informačných systémoch prevádzkovateľa je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.

  • na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môže prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.

  • na účel právneho zastupovania (mimo konaní)

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, ide o využívanie právnych služieb advokátov formou pripomienkovania zmlúv a ich dodatkov (vrátane príloh) uzatváraných s dotknutými osobami alebo participácie na stretnutiach a inej komunikácii s dotknutými osobami. V rámci tohto účelu poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a GDPR.

Vaše osobné údaje v tomto prípade poskytujeme advokátovi na základe nášho oprávneného záujmu: platne uzatvoriť zmluvné vzťahy dodržaním zákonom stanovených náležitostí uzatváraných zmlúv a zabrániť prípadnému vzniku škôd využitím odborných právnych služieb.

  • na účely priameho marketingu

V prípade, ak už ste našim zákazníkom, budeme Vám zasielať e-mailové správy s prezentáciou ponuky našich produktov a služieb. Vaše osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa prezentovať zákazníkom novinky v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb. E-mailové správy Vám budú zasielané v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z o reklame a so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Ako dotknutá osoba máte v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

  • na účel obchodnej komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom prevádzkovateľa je nevyhnutnosť komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi pri vykonávaní obchodných činností prevádzkovateľa. 

  • na účely uzatvárania zmlúv

Máme oprávnený záujem spracúvať kontaktné osobné údaje osoby oprávnenej konať v mene zmluvného partnera (zákazníka), ako aj kontaktné osobné údaje zamestnanca zmluvného partnera, ktoré sú uvedené v zmluvách, ktoré v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov uzatvárame (resp. v návrhoch týchto zmlúv).

Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tieto účely na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov v prípade, ak k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov alebo podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 1. c) Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  • na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

  • na účely plnenia povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, najmä vo vzťahu k vybavovaniu uplatnených reklamácií.   

  • na účel vybavovania práv dotknutých osôb

Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

  • na účel riadneho označenia sporovej strany / dlžníka v návrhu na exekúciu

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, robíme tak z dôvodu, že je našou zákonnou povinnosťou riadne označiť (identifikovať) osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (najmä Občiansky zákonník, Exekučný poriadok) ako aj riadne identifikovať osobu žalobcu či žalovaného v súdnom spore (najmä Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok).

  • na účel evidencie a vybavovania podnetov dotknutých osôb v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Na tento účel spracúvame osobné údaje z dôvodu, že je to nevyhnutné na plnenie si našej zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, v tom prípade, ak bol prevádzkovateľovi podaný podnet v zmysle ustanovení tohto zákona.

  • na účel kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci

Na základe ustanovení osobitných právnych predpisov nám môže vzniknúť povinnosť predložiť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci v rámci výkonu ich kontrolnej činnosti.

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

 

 1. d) Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
  • na účely priameho marketingu

Na základe Vášho súhlasu Vás oslovíme v súvislosti s ponukou našich služieb i v prípade, ak ešte nie ste našim zákazníkom. Udelenie Vášho súhlasu je dobrovoľné, pričom ho môžete udeliť vyplnením Vašej e-mailovej adresy na našej internetovej stránke, v sekcii newsleter. Bez jeho udelenia Vás žiaľ v tejto súvislosti nemôžeme kontaktovať.

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to kliknutím na príslušný odkaz v  e-mailovej správe alebo zaslaním e-mailu na adresu support@dna4fit.sk alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 

 1. e) Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov s Vašim súhlasom (čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR)
  • v súvislosti s plnením našich zmluvných povinností

Nakoľko ste nás kontaktovali ako záujemca o využitie našich služieb, spočívajúcich v poskytnutí genetickej analýzy, dovoľujeme si Vás informovať, že poskytnutie Vami požadovanej služby nebude z našej strany objektívne možné, pokiaľ nám neposkytnete súhlas na to, aby sme v nevyhnutnom rozsahu spracovávali Vaše osobné údaje, týkajúce sa Vášho zdravia a Vašich genetických údajov.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobitnej kategórie Vašich osobných údajov môžete odmietnuť. V takom prípade, Vám však nebudeme z objektívnych dôvodov schopní poskytnúť Vami požadovanú službu.

 

 • na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa

Vaše genetické informácie používame na tieto hlavné účely:

 • doručovanie výsledkov genetických analýz;
 • ďalej Vám môžeme ponúknuť účasť na prieskumoch a dotazníkových formulároch (úplne dobrovoľne) na základe Vašich údajov o DNA;
 • skúmanie súhrnných genetických informácií pre lepšie pochopenie zdravia, pohody, starnutia alebo fyzickej kondície populácie;
 • uskutočnenie vedeckého, štatistického a historického výskumu;
 • zlepšovanie vlastností a funkcií našich existujúcich produktov týkajúcich sa DNA, zdokonaľovanie zákazníckej skúsenosti pri všetkých našich produktoch, zlepšovanie kvality našich laboratórnych postupov a technológií a vytváranie nových produktov a služieb, vrátane služieb týkajúcich sa osobného zdravia a pohody.

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu na adresu support@dna4fit.sk alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú, resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • advokát,
 • exekútor,
 • zodpovedná osoba v zmysle GDPR,
 • poskytovateľ poštových a kuriérskych služieb,
 • externí poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností,
 • spoločnosť vykonávajúcu externú podporu a prevádzku webových stránok,
 • externí dodávatelia programátorských prác a systémových a implementačných prác,
 • dodávatelia služieb inštalácie, integrácie, migrácie, konfigurácie, customizácie, custom development, reportingu a školenia softvérových produktov,
 • spoločnosť vykonávajúca certifikačný audit integrovaného manažérskeho systému, a to systému manažérstva kvality a systému manažérstva bezpečnosti informácií,
 • spoločnosť vykonávajúca projektovanie, vývoj, implementáciu a ďalšie súvisiace služby v oblasti informačných systémov a softvéru,
 • externý poskytovateľ služieb prevádzkovania SW aplikácií v cloude,
 • spoločnosť poskytujúca služby súvisiace s pripojením telekomunikačného vedenia,
 • spoločnosť poskytujúca telekomunikačné služby,
 • spoločnosť poskytujúca elektronické komunikačné služby,
 • spoločnosť, ktorá je externým dodávateľom účtovných služieb,
 • spoločnosť poskytujúca audítorské služby,
 • spoločnosť poskytujúca archivačné služby,
 • spoločnosť poskytujúca tlačiarenské služby,
 • dodávateľ systému Data Loss Prevention System,
 • externá bezpečnostná služba,
 • akreditované laboratóriá a iní poskytovatelia služieb v oblasti analýzy DNA.

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a Vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR. Sprostredkovateľom je spoločnosť genEplanet d.o.o. so sídlom Cesta na Poljane 24, 1210 Ljubljana, Slovinsko, IČO: 3857115000, zastúpená: Matjaž Petrovič, ktorá spracúva v mene prevádzkovateľa osobné údaje pri registrácii odberového kitu na stránke www.my.dna4fit.com.

 

 1. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

 1. Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.

 

 1. Cookies

Naša internetová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú poskytnúť Vám lepšie služby. Sú to malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o Vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Bližšie informácie ohľadom cookies sú zverejnené na našej internetovej stránke.

 

 1. Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Osobné údaje spracúvané v rámci účelu vedenia účtovníctva a daňovej agendy sú uchovávané po dobu 10 rokov.

Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov.

Vaše osobné údaje získané v rámci predzmluvných vzťahov budeme uchovávať po dobu jedného roka.

Osobné údaje spracúvané na právnom základe nevyhnutnosti spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, budeme uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov. Rovnakú dobu uchovávame aj osobné údaje dotknutej osoby – osoby oprávnenej konať v mene zmluvného partnera (zákazníka) alebo zamestnanca zmluvného partnera, ktoré sú uvedené v zmluvách.

Vaše osobné údaje spracúvané na účely vybavenia práv dotknutých osôb budeme uchovávať po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti s týmto účelom začalo na podnet dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvané na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, budeme uchovávať po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt, alebo do vysporiadania právneho nároku vymáhaného v príslušnom súdnom, mimosúdnom, exekučnom alebo konkurznom konaní. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na účel právneho zastúpenia (mimo konaní), uchovávame tieto údaje po dobu 5 rokov.

Osobné údaje spracúvané na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti sú uchovávané počas retenčných dôb stanovených osobitnými zákonmi.

Osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu budeme uchovávať po dobu 5 rokov (resp. do namietnutia spracúvania).

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu budeme uchovávať najviac po dobu 5 rokov (resp. do jeho odvolania).

 

 1. Aké máte práva máte ako dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
 2. a) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, akým spôsobom Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

 1. b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Prijali sme a pribežne aktualizujeme primerané opatrenia, aby sme zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.. Vašej žiadosti  o opravu príp. doplnenie osobných údajov sme povinní vyhovieť bez zbytočného odkladu.

 

 1. c) Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR. Môžete tak učiniť napríklad vtedy, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo posúdime z pohľadu všetkých relevantných okolností. V prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov  potrebné napríklad na splnenie našej zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

 

 1. d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR , ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len s Vašim súhlasom, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 

 1. e) Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

 

 1. f) Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

V konkrétnych prípadoch máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (teda podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Rovnako tak môžete namietať voči spracúvaniu údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci).

V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak budete namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

 1. g) Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nesprávne alebo nezákonne, kedykoľvek môžete podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 1. Zmeny tohto vyhlásenia

Tieto pravidlá na ochranu súkromia môžeme kedykoľvek zmeniť, ale v tomto prípade Vás budeme prednostne informovať o všetkých podstatných zmenách, napríklad zverejnením oznámení prostredníctvom našich služieb, na našich webových stránkach, v e-maili zaslanom na Vašu adresu, aby sme Vám dali príležitosť zmeny skontrolovať a rozhodnúť sa, či si prajete služby využívať aj naďalej.

Ďalej vás budeme informovať o nepodstatných zmenách tohto vyhlásenia k dátumu ich účinnosti zverejnením oznámení v rámci našich služieb alebo webových stránok alebo v zaslanom e-maili. Ak budete po zaslaní nepodstatných zmien pokračovať vo využívaní našich služieb, znamená to, že s aktualizovaným vyhlásením o ochrane údajov súhlasíte.

Pokiaľ so zmenami nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať so žiadosťou o vymazanie účtu.

 

 1. Informácie o deťoch

Prevádzkovateľ berie ochranu súkromia detí aj dospelých vážne a žiadna z jeho služieb nie je zameraná alebo zacielená na deti mladšie ako 18 rokov. Napriek tomu môže rodič alebo zákonný zástupca odobrať svojmu dieťaťu vzorku slín, vytvoriť pre svoje dieťa účet alebo poskytnúť informácie týkajúce sa jeho dieťaťa. V takom prípade preberá rodič alebo zákonný zástupca plnú zodpovednosť za to, aby boli informácie o jeho dieťati poskytnuté prevádzkovateľovi uchovávané ako dôverné a aby boli poskytnuté informácie presné. Ak ste mladší ako 18 rokov, žiadame Vás, aby ste naše služby nevyužívali a neposkytovali nám svoje osobné údaje bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu.

 

 1. Právne základy spracovania osobných údajov občanov EÚ podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ.

Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, Váš súhlas je právnym základom pre spracovanie Vašich súkromných údajov. Pri spracovaní Vašich genetických informácií sa opierame o Váš výslovný súhlas. Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Vezmite prosím na vedomie, že odvolanie súhlasu so zhromažďovaním a spracovávaním Vašich osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred odvolaním tohto súhlasu.

Ďalej môžeme spracovávať Vaše osobné údaje na základe nevyhnutnosti plniť zmluvu, ktorú sme s Vami uzatvorili. Ďalej môžete vaše osobné údaje spracovávať na základe našich oprávnených záujmov, medzi ktoré patrí poskytovanie a zlepšovanie služieb. Prevádzkovateľ má napríklad oprávnený záujem poznať Vašu históriu prihlásení, aby sme mohli získať prístup k informáciám o Vašej interakcii so službami. Ďalej máme oprávnený záujem poskytovať a vyvíjať zaujímavé možnosti, ktoré potom ponúkame používateľom. Vaše osobné údaje používame na zabezpečenie našich služieb a robíme to preto, že je to nevyhnutné na sledovanie Vašich i našich oprávnených záujmov udržiavať bezpečnosť našich služieb a chrániť ich pred podvodom, spamom a zneužitím.

V prípadoch, keď sa pri spracovaní Vašich osobných údajov spoliehame na svoje oprávnené záujmy, máte právo proti tomuto spracovaniu vzniesť námietku (čo znamená, že nás môžete požiadať, aby sme tieto údaje prestali spracovávať). Ďalej nás môžete podľa informácií poskytnutých nižšie kontaktovať a vzniesť námietku proti iným formám spracovania údajov.

 

Dátum účinnosti 29.07.2020

🎁DIEŤA ZADARMO, VSTUPNÁ KONZULTÁCIA LEN ZA 49€

alebo

zľava až do 600€ len pre Vás !

Prihláste sa a získajte prístup k
exkluzívnej ponuke.

Dieťa zadarmo platí pri kúpe SYSTÉMU FAMILY SPORT alebo FAMILY LIFE.

Nákupný košík
Close
Cart
 • No products in the cart.
Nákupný košík je prázdny
Pred pokračovaním k pokladni pridajte nejaké produkty do nákupného košíka.
Prezrite si naše kategórie a objavte novinky a špeciálne ponuky.